top of page

Census   ~

Kiềm Kê Dân S

Là một dịch vụ tiếp cân cộng đồng, do VIVO cộng tác với cơ quan Asian Law Alliance và quận hạt Santa Clara, giúp cộng đồng điền đơn kiểm kê dân số do chính phủ liên bang đưa xuống theo luật định. 

Is a VIVO outreach and assistance service, in connection with Asian Law Alliance and the Santa Clara County government, helping the community filling out forms required by the federal government for the census program.

VIVO có thể giúp qúy vị:

-  Tìm và điền các mẫu đơn kiểm kê dân số theo luật định. Quý vị không cần phải là công dân Mỹ, chỉ cần có địa chỉ và nơi ở.

-  Ghi danh đi bầu nếu quý vị đã hoặc mới vào công dân Mỹ nhưng chưa từng ghi danh để đi bầu theo quyền lợi của công dân Hoa Kỳ.

​We Can Help: 

-  Locate & fill-out census forms per legal requirement. You will not have to be US citizens to fill out the forms.

-  Register to vote if you had been or have recently been US Citizens but have never registered to vote per the rights of a citizen.

For More Information or help - Contact Us

Thanks for submitting!

bottom of page