top of page
Wild Nature

Community Bulletin Board

Welcome to VIVO's Virtual Bulletin Board where we post some flyers or information for events happening around the community. 

Help the City of San José find a new Police Chief! 

 

Survey: bit.ly/SJPDChiefSurvey

--

Hỗ trợ Thành Phố San José tìm một Cảnh Sát Trưởng mới

 

Khảo Sát: bit.ly/KhảoSátTrưởngSJPD

 

                                                                                                                                                                                          

 

ATTEND a meeting to share your ideas on what knowledge, skills and abilities are important for San José’s next Police Chief.

--

THAM DỰ một cuộc họp để chia sẻ ý kiến của quý vị về kiến thức, kỹ năng và khả năng nào là quan trọng của một người Cảnh Sát Trưởng kế tiếp của San José.

Bascom Eng_page-0001.jpg
Bascom Viet_page-0001.jpg
Survey Flyer - ENG_page-0001.jpg
Survey Flyer - Viet_page-0001.jpg
bottom of page