Announcements

There will be an SJC Charter Public hearing taking place tomorrow tomorrow, Saturday Sept 25th, 2021 at 11am via Zoom.

Please join the call if you can.

https://sanjoseca.zoom.us/j/94141759036

Kinh gửi quý đồng hương Cộng Đồng Người Việt trong Quận Hạt Santa Clara,

Tin vui cho người thuê nhà:
Gần 40 năm qua, trung tâm từ thiện VIVO luôn tìm cách giúp đỡ bà con trong cộng đồng mình.
Năm nay, VIVO được hân hạnh hợp tác với quận hạt Santa Clara County để giúp đỡ cho quý vị gặp khó khăn thiếu tiền thuê nhà vì đại dịch COVID, hay sắp sửa lâm vào hoàn cảnh vô gia cư.

Hãy liên lạc gấp để được ưu tiên giúp điền đơn. Xin liên lạc bằng text nhắn tin, tên họ, chương trình "Giúp Tiền Thuê Nhà", hay gọi qua điện thoại về số: 408-320-1119.
Xin nhắc lại: Xin text tên họ của quý vị , chương trình Giúp Tiền Thuê Nhà, hay gọi phone về số:  408-320-1119, chúng tôi sẽ gọi lại ngay. 

The City of San Jose would like your opinion - Thành Phố San Jose Xin Ý Kiến Cộng Đồng Việt.
Please join us on the following dates (via ZOOM): 
VIVO Meeting 1: THUR Sep. 2, 7PM
VIVO Meeting 2: THUR Sep. 9, 7PM
VIVO Meeting 3: THUR Sep. 16, 7PM
VIVO Meeting 4: THUR Sep. 23, 7PM
To discuss City Charter, redistricting, and more. 
For more information or to sign up, please contact: 

Mr. Tâm Nguyễn at  669-777-8005

0001.jpg
0001.jpg
CityCharters101_Vietnamese-1.jpg