top of page

Viet-Help via VIVO-112

- VIVO-112 là gì? - 

VIVO-112 là dịch vụ do trung tâm VIVO thực hiện, nhằm giúp tìm kiếm, giới thiệu những dịch vụ cần thiết, và tìm câu trả lời cho những khó khăn và thắc mắc trong cuộc sống hàng ngày, miễn phí và bảo mật.

 - What is VIVO-112? - 

VIVO-112 is the HELP-LINE by VIVO to help locate and introduce essential services as well as search for answers and solutions to your questions regarding your everyday life. Our help-line service is guaranteed free and confidential.

- VIVO Có Th Giúp Qúy V​ - 

 • Tìm và giới thiệu những chương trình của chính phủ và các cơ quan bất vụ lợi về cung cấp thực phẩm, tạm trú bạo hành gia đình, trợ giúp tâm lý, …

 • Tìm và giới thiệu các lớp học miễn phí ESL, citizenship, dùng computer, …, hoặc các lớp học theo luật định như  vi phạm nghiện ngập cần sa, ma túy, luật lưu thông, …

 

 • Tìm và giới thiệu các dịch vụ tham khảo pháp lý về luật housing, luật lao động, luật di trú, …

 

 • Tìm và giới thiệu những thông tin sinh hoạt cộng đồng.

Call Us

- VIVO Có Th Giúp Qúy V​ - 

 • Tìm và giới thiệu những chương trình của chính phủ và các cơ quan bất vụ lợi về cung cấp thực phẩm, tạm trú bạo hành gia đình, trợ giúp tâm lý, …

 • Tìm và giới thiệu các lớp học miễn phí ESL, citizenship, dùng computer, …, hoặc các lớp học theo luật định như  vi phạm nghiện ngập cần sa, ma túy, luật lưu thông, …

 

 • Tìm và giới thiệu các dịch vụ tham khảo pháp lý về luật housing, luật lao động, luật di trú, …

 

 • Tìm và giới thiệu những thông tin sinh hoạt cộng đồng.

 

 • Tìm địa chỉ đường đi và phương hướng

 

 • Tìm và giới thiệu những cơ sở thương mại uy tín, hướng dẫn khiếu nại các cơ sở thương mại gian trá.

 

 • Cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi và thắc mắc khác không nằm trong các dịch vụ kể trên.

 • Tìm địa chỉ đường đi và phương hướng

 

 • Tìm và giới thiệu những cơ sở thương mại uy tín, hướng dẫn khiếu nại các cơ sở thương mại gian trá.

 

 • Cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi và thắc mắc khác không nằm trong các dịch vụ kể trên.

bottom of page