top of page

BASIC COMPUTER USAGE

is a free VIVO Basic Computer Usage Class, teaching basic usage to those who want to learn and use computer in daily life.

SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN TOÁN

là một lớp học miễn phí do VIVO tổ chức, nhằm dạy cách sử dụng máy vi tính (personal computer) cơ bản cho những quý vị muốn học hỏi thêm với mục đích hòa nhập và tham gia vào cuộc sống hàng ngày.

VIVO CÓ THỂ GIÚP QUÝ VỊ / WE CAN HELP

~ Học các kỹ năng cơ bản để sử dụng máy vi tính cơ bản hàng ngày 

~ Bao gồm các chương trình thiết thực như Word Processor, Emails, Internet, etc. 

~ Thực tập trên máy tính do trung tâm cung cấp tại lớp

 ~ Learn Usage Skills via Independent Modules for Daily Activities

~ Acquire basic & essentials operation skills in Word Processor, Email, Internet, etc.

~ Practice in class with center provided laptops

bottom of page