SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN TOÁN

BASIC COMPUTER USAGE

là một lớp học miễn phí do VIVO tổ chức, nhằm dạy cách sử dụng máy vi tính (personal computer) cơ bản cho những quý vị muốn học hỏi thêm với mục đích hòa nhập và tham gia vào cuộc sống hàng ngày.

is a free VIVO Basic Computer Usage Class, teaching basic usage to those who want to learn and use computer in daily life.

VIVO CÓ THỂ GIÚP QUÝ VỊ

WE CAN HELP

 

  • Học các kỹ năng cơ bản để sử dụng máy vi tính cơ bản hàng ngày                                                                                                                                                                                   Learn Usage Skills via Independent Modules for Daily Activities

  • Bao gồm các chương trình thiết thực như Word Processor, Emails, Internet, etc.                                                                                                                                                                 Acquire basic & essentials operation skills in Word Processor, Email, Internet, etc.

 

  • Thực tập trên máy tính do trung tâm cung cấp tại lớp                                                                                                                                                                                                                                                                             Practice in class with center provided laptops