Go Vote Flyers

 Đăng ký cho cuộc bu cử tháng 11 năm 2020 bắt đầu bây giờ

Cuộc Bầu Cử 2020:

Videos nói về lý do tại sao qúy vị nên đi bầu cho cuộc bầu cử 2020 và tại sao cuộc bầu cử này quan trọng. 

Thống Kê Dân Số:

Thông tin thêm về thống kê dân số:, video hướng dẫn về cách điền vào thống kê, v.v.

COVID-19

Thông tin thêm về Covid-19 và cách chuẩn bị cho bản thân và gia đình đối phó với đại dịch.

CalFire Safety

Information about the Bay Area Fires and how to prepare yourself and your family in case of emergency evacuation.

Vietnamese Voluntary Foundation 
2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
Tel : (408)532 - 7755
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram