About Us

VIETNAMESE VOLUNTARY FOUNDATION - VIVO

is a nonprofit 501-C3 organization for the Vietnamese community in America.

TRUNG TÂM THIỆN NGUYỆN NGƯỜI VIỆT

là môt trung tâm bất vụ lợi phục vụ cộng đồng người Việt tự do tại Hoa kỳ.

Vietnamese Voluntary Foundation 
2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
Tel : (408)532 - 7755
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram