About Us

VIETNAMESE VOLUNTARY FOUNDATION - VIVO

is a nonprofit 501-C3 organization for the Vietnamese community in America. At VIVO, we offer many different programs, classes, and services (ex: ESL, Basic Computer Usage, Affordable Computer and Internet Access) to help better the community. 

TRUNG TÂM THIỆN NGUYỆN NGƯỜI VIỆT

là môt trung tâm bất vụ lợi phục vụ cộng đồng người Việt tự do tại Hoa kỳ. Ở VIVO, chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, lớp học và dịch vụ khác nhau (ex: ESL, sử dụng máy tính cơ bản, máy tính giá rẻ và truy cập Internet) để giúp cộng đồng và xã hội tốt hơn.

Vietnamese Voluntary Foundation 
2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
Tel : (408)532 - 7755
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram