top of page

CANCER HELP CIRCLE

Cancer Help Circle is a free and private discussion program in collaborations with Attorney-At-Law Jenny Do and other experts, in guidance and distribution of information related to Cancer Treatment.

 

Atty Jenny Do had and continues to acquire experience in seeking treatment for self:

1. hormone therapy

2. immunotherapy

3. special juicing diet

4.  special vegetarian keto diet

5.  special breathing, mental,

 physical exercise

ĐƯỜNG KHUYNH DIỆP

  ~

HỖ TRỢ CHỐNG UNG THƯ

Hỗ trợ chống ung thư - là một chương trình hội đàm hàng tháng, miễn phí và kín đáo, với các đề tài được hướng dẫn bởi Luật Sư Jenny Đỗ và các chuyên gia khác,  trong việc, Hướng Dẫn Thông Tin cho việc Điều Trị Ung Thư.

 

Luật Sư Jenny Đỗ đã/đang trải qua các kinh nghiệm đi tìm điều trị cho chính bản thân: 

1. điều trị kích thích tố

2. điều trị miễn dịch

3. chương trình uống nước rau quả

4.  chương trình ăn kiêng đường thịt

5.  chương trình tập luyện thân thể

bottom of page