Access & Mobility Plan

VIVO is a partner for the Access and Mobility Project, working to make transportation in our city safer, easier, and more equitable. Please let your opinions and voices be heard by taking the survey linked below.

Khảo Sát Kế Hoạch Tiếp Cận và Vận Hành ở đây! Bằng việc tham gia cuộc khảo sát ở link bên dưới, bạn đã có thể giúp hình thành giao thông San Jose trở nên an toàn, dễ dàng, và công bằng hơn!

Vietnamese Voluntary Foundation 
2072 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
Tel : (408)532 - 7755
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram