top of page

Access & Mobility Plan

AMP Workshop -VietVIVO - AMP Radio
00:00 / 00:41

VIVO is a partner for the Access and Mobility Project, working to make transportation in our city safer, easier, and more equitable. Please let your opinions and voices be heard by joining us for our workshop on November 18th. 

Khảo Sát Kế Hoạch Tiếp Cận và Vận Hành ở đây! Bằng việc tham gia hội thảo ngày 18 tháng 11 , bạn đã có thể giúp hình thành giao thông San Jose trở nên an toàn, dễ dàng, và công bằng hơn!

0001.jpg
bottom of page