top of page

Tôi Biết Luật

là một dịch vụ do VIVO, tham khảo cho các câu hỏi thông thường về luật pháp trong cuộc sống, miễn phí và kín đáo.

Know Your Rights

is a VIVO legal consultation service for your usual legal questions in daily life, free and confidential.

NÊN BIẾT VỀ ICE

Khi cảnh sát ICE đến nhà:

- Đừng mở cửa, giữ im lặng, cài thẻ đỏ dưới cửa

 

Khi cảnh sát ICE dừng bạn trên đường: 

- Đừng chạy, giữ bình tĩnh

- Có quyền giữ im lặng

- Yêu cầu được nói chuyện với luật sư

- Chỉ rời đi sau khi được cảnh sát ICE cho phép

Tôi Biết Luật

Know Your Rights

VIVO CÓ THỂ GIÚP QUÝ VỊ

- Tìm và giới thiệu các dịch vụ tham khảo pháp lý về các luật housing, luật lao động, luật di trú, ..   

- Tổ chức các buổi thuyết trình, tham vấn định kỳ mỗi tháng, do  các luật sư đang hành nghề phụ trách. 

We Can Help

- Locate & refer legal consultation services in law questions  about housing, labor, immigration, … 

Hold monthly presentation and consultation services by currently practicing attorneys-at-law.​

KNOW ABOUT ICE POLICE

When ICE police come to your house:

- Do not open door, keep silent, slide red card below door

When ICE police stop you on the road:

- Do not run/ drive off, keep calm

- You have the right to remain silent

- You have the right to have an attorney present

- Only leave upon ICE police’s permission

bottom of page